Blog

PRAWO DO PRACY DLA STUDENTÓW

 

PRAWO DO PRACY DLA STUDENTÓW

Więcej na temat pracy można przeczytać tutaj

Warto pamiętać, że cudzoziemscy studenci nie potrzebują zezwolenia na pracę, jeśli:

  • przebywają w Polsce lub przybywają do niej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, a podstawą ich pobytu w Polsce jest karta pobytu wydana w celu podjęcia lub kontynuacji studiów. Cudzoziemcy są również zwolnieni od posiadania takiego zezwolenia, jeśli podjęli studia na terytorium innego państwa członkowskiego UE, które zamierzają kontynuować lub uzupełnić w Polsce;
  • są studentami studiów stacjonarnych odbywającymi studia w Polsce na podstawie wizy;
  • są studentami, którzy wykonują pracę w ramach odbywania staży zawodowych, do których odbywania kierują ich organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów (na przykład Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny odsyła na staż zawodowy do Polski studentów obcokrajowców);
  • są studentami, którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;
  • są studentami szkół wyższych skierowanymi do odbycia w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w roku kalendarzowym praktyk zawodowych (w ramach umowy pomiędzy zagraniczną szkołą wyższą lub zawodową a pracodawcą, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby pracodawcy);
  • są studentami szkół wyższych lub uczniami szkół zawodowych w państwach członkowskich UE lub EFTA, którzy wykonują prace w ramach praktyk zawodowych przewidzianych w regulaminie studiów lub w programie nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej.

Wiza studencka

Karta pobytu tymczasowego
na podstawie studiów stacjonarnych

Praktyki bezpłatne

Bez zezwolenia na pracę

Bez zezwolenia na pracę

Płatne praktyki

Bez zezwolenia na pracę podczas ważności wizy.

Bez zezwolenia na pracę podczas ważności karty pobytu.

Żródło  : http://www.migrant.info.pl/Prawo_do_pracy_dla_student%C3%B3w.html?fbclid=IwAR1MgzwuTVDbbEpGgkIVTbyJ-i5QJJ5_Ye4zQEWImcUp6V5h3qBL_Bd6Ne8

0 Komentarze